BG
  НАЧАЛО
  ЗА НАС
  НОВИНИ
  ПАРТНЬОРИ
  ПОРТФОЛИО
  РЕКЛАМА
  УЕБ ДИЗАЙН И 3D
  ТУРИЗЪМ
  PR СЪБИТИЯ
  ПРОЕКТИ
  ВЕЛО РАЛИ
  МАГАЗИН
  ГАЛЕРИЯ
  "PROFIT" КЛУБ
  КЛУБ "КРИВА СПИЦА"
  КОНТАКТИ
ВЕЛО РАЛИ "ПАРАЛЕЛНА ВСЕЛЕНА РОДОПИ 2004" ( 22,23 и 24 май)
 
 
ПРАВИЛНИК

1. В състезанието се допускат само участници отговарящи
на условията поставени от организатора.
2. Всеки участник задължително попълва и подписва лично
декларация за съгласие с условията и правилника на организатора.
3. Всеки участник получава индивидуален състезателен номер
и паспорт, които са неразделна част по време на състезанието.
4. Състезателят е длъжен да пази и предоставя състезателния си
паспорт на всички контроли. Контролите заверявящи с печати
паспортите са с отличителни знаци и на обявени от организатора места.
5. Състезателите нямат право да се отклоняват от маркираното
за състезанието трасе.
6. Moже да се почива в страни на трасето, така че да не се
пречи на останалите състезатели.
7. Решението на организатора, съдийския и контролен състав
не подлежи на оспорване.
8. Независимо от препятствията по трасето, състезателното
време на всички участници тече без прекъсване.
9. Задължително е използването на вело каска и ръкавици. Без тях участникът се отстранява и не се допуска до състезанието.
10. Забранява се на състезателите да карат голи
( изисквания към екипа няма ).
11. Задължително се спазват правилата за движение по
пътищата изисквани от КАТ-България.
12. Забранява се употребата на алкохол и други упойващи
вещества по време на състезанието.
13. По време на състезателния етап е забранено движението
по трасето на колоездачи неотговарящи на условията на организатора.
14. За неприлично поведение от страна на състезателя или неговите придружители, същият се дисквалифицира.
15. При пукане на гума или техническа повреда на велосипеда,
състезателя сам отстранява повредата и продължава състезанието. Носенето на велосипеда до края на етапа също се зачита за
финиширане, но времето тече и има вероятност да изпусне
контролите. В такъв случай състезателят отпада.
16. Състезателя може да потърси помощ от колегите си, като тяхното
време също тече. При условие, че състезателят потърси техническа
помощ от организатора или контролите, същият отпада от състезанието.
17. При необходимост от медицинска помощ се вземат допълнителни
мерки от "Х" контролите, организатора, медицинският екип
и Планинска Спасителна Служба.
18. Старта на всички етапи е масов. Състезателното време се отчита с точност една секунда от механични хронометри.
19. Ръководителят на отбора в който присъства лице от 16 до 18 години трябва да бъде мъж или жена над 25 години и да представи писмено съгласие от родителите на лицето за участието му в състезанието.
В противен случай лица под 18 години не се допускат за
участие от съображения за сигурност.
20. Отговорност за лица от 16 до 18 год. носи единствено
ръководителя на отбора.
21. При отказ на състезател, невъзможност да продължи или голяма техническа повреда е необходимо незабавно да се информират съдиите, контролите и организатора. Състезателят отпада от състезанието.
22. Носенето на дрехи, резервни гуми, части и други принадлежности по трасето е разрешено само, ако се носят лично от състезателя в раница.
23. Ако един от тримата участници в отбора се откаже или отпадне, отбора се разпада и не участва в отборното класиране. Останалите двама участници имат право да продължът индивидуално.
24. В отбор с лица под 18 год. при отпадане на ръководителя им, те
също отпадат от състезанието, като ръководителят е длъжен да се погрижи за тях до връщането им при родителите.
25. Класирането е индивидуално и отборно, като състезателите от
отбора участват и в индивидуалното класиране.
25. Класиране на отбор се прави само при финиширане и на тримата съотборници, като се отчита времето на последният.
26. Индивидуалното класиране е в три категории: юноши и девойки
( класират се освен отборно и индивидуално, но участват само
с отбор ), мъже, жени и ветерани.
27. Спирането за заверка на паспорта при контролите е задължително. Контролите ще бъдат на указаните преди старта места в определен интервал от време. Ако състезателят не влезе в контролата през този интервал от време той отпада от състезанието, но е длъжен да
пристигне в базата и да уведоми съдийския състав и организатора.
28."Хикс" контролите са поставени на не известни за състезателите
места по трасето. Те ще следят за спазването на регламента от
страна на състезателите и ще записват в движение номера
и междинното време на всеки участник.
29.От старта в гр.Пловдив до изхода на гр.Асеновград състезателите се движат задължително в група придружена от полицейски ескорт със скорост между 14 и 22 кm / h .Никой няма право да изпреварва полицейската кола. След излизане от Асеновград колата се
оттегля и състезателите продължават етапа.
30. Дисквалифицираните и отказалите се състезатели продължават
или се връщат съответно до бази 1 или 2 и губят правото си да карат по трасето до завършване на състезанието. Същите самостоятелно се транспортират до гр.Пловдив и ако желаят посрещат финалистите.
31. На финала състезателят предава паспорта си с всички заверки и времена отчетени от контролите, което удостоверява неговото
право на участие в класирането.
32. За неспазване на правилника и нарушения на някоя от точките, състезателят се дисквалифицира веднага.

Допълнителни разпоредби

- Трасето за състезанието е маркирано в червен цвят с графика на велосипед. Опасните участъци по трасето са означени с предупредупреждаващ удивителен знак в червен цвят !
- Ако няма знак за промяна, по маршрута се кара само направо.
- Забранява се движението на лични и придружаващи автомобили по маршрута по време на състезателния етап. Ако по време на етапа се окаже външна помощ от придружаващ автомобил без знанието на организатора, контролите и "Х" контролите дисквалифицират състезателя.
- Състезателите имат право да бъдат придружавани от лични
автомобили и да получават техническа помощ от тях или организатора
само след края на състезателния етап. Автомобилите и придружителите могат да се срещат и да очакват състезателите само на база 1,
база 2 и финала в с.Храбрино.
- Всеки състезател трябва да финишира с велосипеда с които
е започнал състезанието.
- Организатора не носи отговорност при повреда на велосипеда
по време на състезанието и произтеклите от това вреди за колоездача, както и за инциденти при неизползване на лични предпазни средства.
- Всички услуги извън планинската застраховка и нощувките в
бази 1 и 2 се заплащат допълнително и на място.
- Отбори с лица под 18 год. ще получат поощрителни награди
при финиширането си.
- Организатора запазва правото си на несъществени промени
и допълнения относно състезанието, както и промяна на мястото
и датата на старта при извънредни обстоятелства.
- Обявяването на победителите - 24 май Младежки хълм гр.Пловдив ще се направи три часа след финиширането на последния състезател.
- На 22 и 23 май съответно на база 1 и 2 ще се обявят временните класирания.


Декларация
(попълва се при пристигане в Пловдив, преди състезанието)

Аз ………………………………………………………………………………………………………
( трите имена )
ЕГН : ………………..., л.к. №. ……………….., издадена от .……………………..

Декларирам, че съм запознат (а) и съм съгласен (а) с условията и правилника за участие в състезание по планинско колоездене "Паралелна Вселена - Родопи 2004" което се провежда на 22, 23 и 24 май 2004 г. на територията на парк Родопи и се организира от Паралел Юнивърс.
Инструктиран (а) съм за опасностите по трасето и се задължавам да не излагам на опасност мен и останалите състезатели.
Нося сам (а) отговорност при всякакви злополуки по време на състезанието.
При невъзможност да продължа състезанието или не взема своевременно заверки от съдиите, задължително се прибирам в база 1 или 2 и информирам съдийския състав или организатора за моето отпадане от състезанието.
За неспазване на правилника, условията за участие и препоръките поставени от организатора и съдийския състав, сам (а) нося отговорност за последствията. Направена ми е планинска застраховка от организатора, представил (а) съм медицинско уверение за добро здравословно състояние (необходимо за този период) издадено от личният ми лекар и декларация със съгласието на родителите ми за участие в състезанието
( само за участници от 16 до 18 години ).
Представил (а) съм всички документи изисквани от организатора и носия сам (а) отговорност при повреда на личният ми велосипед и произтеклите
от това вреди , както и за инциденти при не използване на лични предпазни средства по време на състезанието.

Дата: …………………….. ……………………………. Гр. Пловдив

.........................................
( подпис на декларатора )

© Parallel Universe. Всички права запазени